Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Akty ogłoszone

Wykonywanie niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.(Dz.U.2018.416). Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego.(Dz.U.2018.418). Mongolia-Polska. Umowa ramowa o partnerstwie i […]

Czytaj dalej

Zostaną zmienione

Ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.(Dz.U.2015.1305 t.j.). Utworzenie w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.(Dz.U.2016.402). Bezpieczeństwo imprez masowych.(Dz.U.2017.1160 t.j.).

Czytaj dalej

Utracą moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.(Dz.U.2001.118.1268).

Czytaj dalej

Wejdą w życie

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.(Dz.U.2017.1692). Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.(Dz.U.2018.310). Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.(Dz.U.2018.403).

Czytaj dalej

Utracą moc

Utracą moc 1.      Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.(Dz.U.2015.2125). 2.      Sposób przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców.(Dz.U.2015.2149). 3.      Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu.(Dz.U.2015.2251).

Czytaj dalej

Wejdą w życie

Wejdą w życie 1.      Zmiana ustawy o samorządzie gminnym.(Dz.U.2017.2232).   2.      Zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa.(Dz.U.2017.2169).   3.      Instytut Solidarności i Męstwa.(Dz.U.2017.2303).

Czytaj dalej

Witaj na stronie

Witaj na stronie

Witaj na stronie Radcy Prawnego.  Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych oraz Przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjnej. Kluczową kwestią dla skutecznego reprezentowania interesów Klienta, a w konsekwencji jego zadowolenia, jest indywidualne podejście do każdej ze spraw.

Czytaj dalej