Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Oferta

Pomoc prawna adresowana jest zarówno do podmiotów fizycznych, gospodarczych, jak i organów administracji publicznej. Kancelaria ma przede wszystkim na celu chronić interesy swoich klientów.

Świadczenie pomocy prawnej polega na:

– udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
– sporządzaniu opinii prawnych,
– opracowywaniu projektów aktów prawnych
– występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika

W zakresie moich usług znajdują się następujące dziedziny prawa:

1.prawo cywilne, np. zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, o zapłatę, także z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych,
2. prawo spadkowe, np. przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku, dział spadku,
3. prawo rodzinne, np. rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa między małżonkami, podział majątku, kontakty z dziećmi, alimenty, ustanowienie opieki, ubezwłasnowolnienie,
4. prawo administracyjne, np. odwołanie od decyzji organu administracji publicznej, wniesienie skargi do sądów administracyjnych,
5. prawo gospodarcze, np. o zapłatę, sporządzanie umów handlowych,
6. prawo handlowe, np. tworzenie i rejestracja spółek handlowych, sporządzanie umów handlowych,
7. prawo pracy, np. odszkodowania z tytułu wypadku w pracy, przywrócenie do pracy,
8. prawo lokatorskie, np. prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego,
9. prawo ochrony konsumenta, np. reklamacje (rękojmia za wady, gwarancja), prawo odstąpienia od umowy,
10. prawo karne – w szczególności sprawy z oskarżenia prywatnego, np. zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, a także sprawy z zakresu kodeksu wykroczeń,
11. windykacja należności, np. uzyskiwanie tytułów wykonawczych i reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych także w języku niemieckim.