Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Wejdą w życie

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.(Dz.U.2017.1692).
Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.(Dz.U.2018.310).
Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.(Dz.U.2018.403).