Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Miesięczne archiwum: marzec 2018

Akty ogłoszone

Wykonywanie niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.(Dz.U.2018.416). Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego.(Dz.U.2018.418). Mongolia-Polska. Umowa ramowa o partnerstwie i […]

Czytaj dalej

Zostaną zmienione

Ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.(Dz.U.2015.1305 t.j.). Utworzenie w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.(Dz.U.2016.402). Bezpieczeństwo imprez masowych.(Dz.U.2017.1160 t.j.).

Czytaj dalej

Utracą moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.(Dz.U.2001.118.1268).

Czytaj dalej

Wejdą w życie

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.(Dz.U.2017.1692). Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.(Dz.U.2018.310). Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.(Dz.U.2018.403).

Czytaj dalej