Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Akty ogłoszone

Wykonywanie niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.(Dz.U.2018.416). Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego.(Dz.U.2018.418). Mongolia-Polska. Umowa ramowa o partnerstwie i […]

Czytaj dalej

Utracą moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.(Dz.U.2001.118.1268).

Czytaj dalej

Wejdą w życie

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.(Dz.U.2017.1692). Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.(Dz.U.2018.310). Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.(Dz.U.2018.403).

Czytaj dalej

Zmiany w prawie

Zostaną zmienione 1.      Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.2006.174.1274). 2.      Skład oraz oznakowanie suplementów diety.(Dz.U.2015.2032 t.j.) 3.      Określenie wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.(Dz.U.2016.335).

Czytaj dalej

Wejdą w życie

Wejdą w życie 1.      Zmiana ustawy o samorządzie gminnym.(Dz.U.2017.2232).   2.      Zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa.(Dz.U.2017.2169).   3.      Instytut Solidarności i Męstwa.(Dz.U.2017.2303).

Czytaj dalej