Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Tyszkiewicz - Obst LL.M.

Kontakt --
608-841-214

Akty ogłoszone

Wykonywanie niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.(Dz.U.2018.416).
Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego.(Dz.U.2018.418).
Mongolia-Polska. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony. Ułan Bator.2013.04.30.(Dz.U.2018.422).
Moc obowiązująca Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzonej w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r.(Dz.U.2018.423).
Zakres danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej.(Dz.U.2018.437).
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.(M.P.2018.226).
Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.(M.P.2018.227).
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2018 r.(M.P.2018.229).
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2017.(M.P.2018.230).
Zmiana postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.(M.P.2018.235).